Социальные сети

Анаграма - давній винахід європейської інтелектуальної думки, різновид артистично-літературної гри, що передбачає виявлення несподіваних (і тому небанальних) нових смислів, асоціацій, які виникають завдяки переставленню літер, складів у слові або навіть у групі слів (літо -тіло; сонце - це сон).


Одеська художниця Лариса Дем'янишина у своїх картинах, представлених на пер­сональних виставках двох останніх років -"Вітер кольору сонця", яка відкрилася 1 квіт­ня 2005 року в галереї мистецтв Миколаїв­ського гуманітарного університету імені Пет­ра Могили (комплекс Києво-Могилянської академії), а також "Мелодія степу", що відкрилася навесні 2006 року в Одеському художньому музеї - блискуче використовує метод анаграми в образотворчому мис­тецтві, створюючи в чисельних пейзажах і натюрмортах чарівну феєрію щоразу нових поєднань головних складових нашого укра­їнського Космосу: Сонця, Степу, Моря і Не­бокраю.Інтуїтивно (і тому безпомильно!) вона ви­мальовує своїм вправним олівцем і пензлем все нові й нові графічні та живописні рими нашого буття. її вишукані композиції, ство­рені у складній техніці вільного розпису на шовку, - "Дорога до сонця", "Вартові моря", "Барви степу", "Мелодія Степу", "Косий дощ", "Маковий світанок", "У світі любові", її еле­гантні графічні аркуші переконують глядача у професійному вмінні Лариси Дем'яниши-ної творити образи лаконічні й водночас су­гестивні, яскраві. Та й сама техніка - вільний живопис по шовку - всіляко сприяє виник­ненню багатьох асоціацій. Спеціальні барв­ники миттєво всотуються у вібруючу, натяг­нену на підрамник поверхню шовку. Будь-який недоладний, неартистичний рух - і ро­боту зведено нанівець, бо виправити майже ніколи не вдається. Переглядаючи "шовкові" картини художниці від 2000 року (часу, коли Дем'янишина почала активно застосовува­ти таку техніку) й донині, можна простежити, як неухильно зростала майстерність, а че­рез неї- невимушеність та імпровізаційність малярських творів Лариси. Художниця осяг­нула технічні труднощі цього живопису і тому стала справді вільною в адекватному твор­чому вираженні своїх графічно-живописних концепцій...


У майстерні художниці вже кілька ос­танніх років високо на стіні, якраз навпроти встановленого мольберту, видніється незви­чайний напис українською, польською, ро­сійською, французькою, німецькою й англійською мовами: "Я вже зовсім вільна!" Ла­риса завжди ухиляється від коментування цієї фрази. Як вірогідну версію, можемо при­пустити, що йдеться, власне, про напруже­не набуття захмарного відчуття творчої сво­боди, волі та вміння робити все, чого бажає мистецьке "его". І тоді виникає така бажана для кожного правдивого митця ситуація, про яку видатний німецький філософ Гегель пи­сав: "Будь-який істинний твір мистецтва являє собою діалог з кожною людиною, що стоїть перед ним".

Сьогодні ці діалоги є щасливими й плід­ними - художниця має широке коло поціно-вувачів свого таланту в Україні (лише в Одесі протягом останніх років влаштовано п'ять персональних виставок: у 2000 році -виставка "Шлях до сонця" в Одеському му­зеї західного і східного мистецтва; потім -виставка "Відкриті двері" в галереї "Аміс", у галереї "Артдіалог", в Одеському літератур­ному музеї, у Всесвітньому клубі одеситів), Німеччині, Польщі, Америці. Влітку 2001 року - персональна виставка "Південний вітер" (зала колегії Міністерства культури Карелії). Восени 2004 року - виставка в га­лереї "Фйорде Галері" міста Фленсбурга (Німеччина). Цього року Лариса брала участь у Всеукраїнській весняній виставці, яка була репрезентована в залі Спілки ху­дожників Дніпропетровська. Художниця отримує щорічні запрошення на відомий у Європі літній пленер в Пулавах (Польща).

Вражаюче наближеним є будь-який предмет,

Що нас заполонив, що в наші впав обійми.

Єдиним простір є назовні

Й тут, усередині. Птахів шалений злет

Проймає і мене. І дерево росте

Не лише там: воно росте в мені...

Рільке написав цей вірш про картини Сезанна, але його з повним правом можна застосувати до характеристики творчості й світовідчуття Лариси Дем'янишиної. Ще з навчальних робіт студентської пори (вона успішно закінчила Одеське художнє учили­ще імені М.Грекова, а потім - художньо-гра­фічний факультет Одеського педагогічного інституту) Лариса підсвідомо виробляла в собі цілісний погляд на світ. Не випадково її творчість нині так високо поцінована про­відними науковими працівниками визнано­го у Європі російського Інституту холодина-міки (цілісного мислення) - академіками Б.О.Астаф'євим і Н.В.Масловою.

"Искусство начинается там, где начина-ется "чуть-чуть", - любив примовляти Карл Брюллов. Саме це вміння тонкого інтону­вання, пошук 1 віднайдення найвідомішої форми вираження, постійне шліфування художньої інтуїції, аби частіше досягти того брюлловського "чуть-чуть", характеризують творчий почерк мисткині. Вічні імпровізації про вітер, море, степ і сонце, ці безупинні анаграми сонячного вітру, непомітно й природно призводять до того, що художни­ця стає вже не відстороненим об'єктом, який створює нову художню реальність, а части­ною і, до певної міри, суб'єктом своєї ж твор­чості:

Лариса в графіці ясній,

Де інтелект і розум править,

Завжди хлюпне у строгість ліній

Мелізмів веселкову мить,

Округло-бароковий іній,

Згармонізує і звихрить!

А нижче - підписа поставить...

Цьогорічна виставка в одеській Спілці письменників яскраво продемонструвала іншу грань творчої особистості художниці -вільну графіку й графічне оформлення кни­жок.

Ще за часів навчання на перших курсах Греківського художнього училища Лариса відчула смак до вишуканої і лаконічної лінії
в манері Анрі Матісса, проте в її інтерпре­тації ця лінія завжди набувала більшої, так би мовити, звихреності. Яскраво виражена українська ментальність мисткині спрямову­вала олівець до імпульсивних порухів, різ­ких кресок, безжальних до аркуша паперу.

Перша персональна виставка графіки "Відкриті двері" (березень 2003 року, Все­світній клуб одеситів) вже чітко окреслила самобутню творчу манеру художниці: пруж­но-барокова система ліній природно по­єднувала в собі багатозначність і сим­волічність класичної вільної графіки з емо­ційною "кучерявістю" народних малювань. А ще - якесь майже незбагненне відчуття романтичної піднесеності, незамуленої щи­рості.

Очевидно, що ця щаслива здатність зав­жди непідробно-щиро хвилюватися, втілю­ючи в лініях і барвах свої задуми (до слова, жителька відомого міста-порту Південного, Лариса написала незліченну кількість етюдів та картин з краєвидами моря, бе­регів... і при цьому чайки ніде не зображені просто як формальний "потрібно-прикра­шальний" елемент пейзажу). Ось це і ви­кликало бажання у багатьох майстрів по­етичного слова просити саме Л.Дем'яниши-ну бути тим майстром "поетичного малюн­ка", який зуміє глибоко відчути хвилювання поета і якомога щиріше відтворити це в лініях і барвах.

Перша така співпраця щасливо заверши­лася ще 1993 року з виходом збірки поетів міста Південного "Вітер з моря". Вгорі на об­кладинці - назва збірки. її виведено незви­чайними, ніби сіткованими, але чудово те­матично надаваними літерами (художниці стали в нагоді ретельні студії творчості ви­датних майстрів книжкової графіки Г.Нарбу-та, Є.Кібрика, В.Фаворського). Сама обкла­динка - це зображений вишуканими графіч­ними лініями в класичній діагональній ком­позиції вигадливий, багатозначний малюнок: піщане узбережжя, силуети високих бу­динків, на піску край берега - рибальські човни. Далі - мерехтливий обрій моря, чай­ки, яхти-метелики. І все це разом, якщо пе-рефокусувати погляд, дивовижним чином творить ніжні обриси дівочого обличчя, мрій­ливо задивленого в далечінь...

Пурхали яхти-метелики на обкладинці поетичної збірки, а одеська Спілка письмен­ників запропонувала мисткині вже цілу про- граму співпраці з випуску так званих мете­ликів або ластівок - перших поетично-про­зових збірочок молодих літераторів. У співтворчості з досвідченим дизайнером книги Володимиром Міненком художниця оформила цілу серію таких "першотворів": "Очима до дому" Олени Білоус, "Стихію" Юлії Мерцалової, "Крик" Сергія Дмитрієва, "Незабутні листи" Євгена Бардієра.

Не все складалося, як бажалося. Під час роботи майже завжди гранично не виста­чало часу на переробку, вдосконалення першого графічного мислеобразу. Можли­во, прозвучить різкувато, але інколи рівень художньої довершеності графічного офор­млення деяких поетичних збірок перевищу­вав літературну вартість самих поезій. Тому, коли Лариса в 2000 році отримала від об­дарованої львівської поетеси Світлани Муд-рик пропозицію створити, не поспішаючи, протягом двох років, цикл, так би мовити, повнометражних графічних аркушів-ілю-страцій і розробити загальний графічний ди­зайн амбітного поетичного проекту - аль-бому-збірки поезій "Спочатку", ця робота захопила мисткиню і принесла високоху­дожні результати. Кожна сторінка цієї збірки привертає увагу довершеністю форми, еле­гантною лаконічністю.
Останні два роки роботи в царині книж­кової графіки стали особливо плідними. Серед найцікавіших проектів і оформлен­ня роману одеської письменниці Марії Ані-сімової "Время лечит". Особливо виразною є графічна композиція на обкладинці. Ху­дожниця, на перший погляд, використала класичну чорно-білу техніку. Але досягла надзвичайної активності білого тла. Майже всю поверхню аркуша охоплює тонкий дра­матичний обрис жіночого обличчя, де ви­гадливо закомпоновані білі площини в той же час творять образ театральної завіси, а чорні лінії висновують павутиння, що зату­ляє людське обличчя. І єдиною пульсуючо-палаючою червоною цяткою акцентовано зображення людського ока, і його погляд якось гостро, моторошно прозирає крізь па­вутиння... Ще одна, вже цілком самостійна, робота - оформлення (й ілюстрації до розділів, і обкладинка, і заставки, і пагіна­ція) книжки поезій Сергія Крутія. До речі, Лариса використала тут новий для себе прийом: спеціально для книжки вона напи сала олією на картоні прекрасну імпресіон­істичну композицію, яку потім фототехніч­ними засобами скопіювала на обкладинку. І, звичайно, окремим словом варто виділи­ти роботу над книжкою нашого видатного українця, колишнього політичного в'язня, талановитого поета Олекси Різниківа "Бран". Художниця творчо (бо тільки так і вміє!) поставилася до оформлення поетич­ної містерії О.Різниківа. Застосувавши не лише техніку графіки, але й власноруч зроб­лений фотоколаж, Лариса досягла доверше­ного втілення поетичного задуму в графіч­но-образну формулу. За визнанням багатьох, книжка стала однією з кращих серед вели­ких проектів Одеси першої половини 2006 року.

Не випадково саме Ларисі Дем'янишиній Олекса Різників вже запропонував роботу над веселою і мудрою, вигадливо і щедро задуманою для дітей поемою "Іллейко, з Бо­га турейко". А якщо подивитися, якою роз­кішно-яскравою з руки художниці стала збір­ка дитячих віршів Віталія Березівського "Чому кричали жаби", що побачила світ лише кілька місяців тому, то можна бути цілком впевненим - дем'янишинсько-різниківський Іллейко сподобається всім.

Взагалі, минулий рік виявився для худож­ниці надзвичайно плідним. На часі проек­тування нової дитячої іграшки - мобільного кубика з мотивами українських казково-міфологічних персонажів. Сигнальний зра­зок засвідчив, що навіть дорослим іграшка дуже подобається.

У травні Лариса особливо уважно "сто­яла і слухала весну". Тому що вже виплека­ла грандіозний задум, який, очевидно, має стати провідною темою теперішнього і май­бутнього часу - створення оригінального циклу ілюстрацій до улюблених творів Лесі Українки. У жодному разі не вдаючись до гіперболізації, можна зауважити, що вони-таки схожі - Леся і Лариса - своєю соняч­ністю. Донька лісника Лариса дитинство своє прожила в прохолодних лісах Букови­ни, майже як мавка з зелених поезій... Зга­дуючи геніальні рядки, мисткиня вмить по­ринає у світ поетичних візій, і лише рука швидко, невтомно і вправно шукає в лініях найдовершенішу форму для довершеного Слова.


Володимир ОСТРОВСЬКИЙ

м. ОдесаВам это будет интересно!

 • “Немножко Арктики”
 • Безымянный 34011
 • Хлеб. Домашний! Живой.
 • Теория заговора
 • ‘Дорогами Христианства’- HiStory


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »