Социальные сети

Етика:
1. Предмет етики як філософської науки.
2. Етика - філософська наука, що оперує категоріями. Категорії і поняття етики.
3. Історичні закономірності розвитку етичних вчень.
4. Моральність (звичаєвість) і мораль - спільне та відмінне.
5. Моральність (звичаєвість) як спосіб буття людини в суспільстві.
6. Традиційна етика: зміст поняття, його історичні варіанти.
7. Е. Фромм. “Втеча від свободи” - етичний аспект тенденції.
8. Явище критичної саморефлексії в історії європейської світоглядної думки.
9. "Протестантська етика", суть явища.
10. Етичний ідеал в системі філософії Ф. Ніцше.
11. Нігілізм як етичний принцип.
12. Е. Фромм. “Втеча від свободи”. Історична зміна значення категорії свободи.
13. Проблема самовизначення суб‘єкта у масовому суспільстві (Е. Фромм, Х. Ортега-і-Гасет, Г. Маркузе)
14. Х. Ортега-і-Гасет. “Бунт мас” – етичний аспект.
15. Психоаналіз про регуляцію поведінки індивіда в суспільстві. Зміст поняття “Над-Я” (“Super Ego”)
16. Новоєвропейський лібералізм та громадянське суспільство.
17. Актуальні проблеми сучасної етики.
18. Добро і зло - центральні етичні категорії, їх модуси.
19. Моральна свідомість, її функції і базові структурні елементи.
20. Норма як регулятор соціальної взаємодії.
21. Норма, закон, етичний принцип - співвідношення понять.
22. Закон - універсалізована норма, що має характер необхідної.
23. Регулятивні принципи свідомої побудови соціальних відносин людини.
24. Моральний обов'язок особистості і проблема морального вибору.
25. Моральні цінності – продукт моральних відносин.
26. Дилема свободи та відповідальності в філософській думці.
27. Гетерономність принципу справедливості.
28. Щастя і сенс буття як етичні цінності.

Естетика:
1. Естетика як наука та філософська дисципліна.
2. Історичні зміни предмету естетики.
3. Х. Ортега-і-Гасет: дегуманізація в мистецтві, суть явища.
4. Загальна характеристика естетичної свідомості.
5. Естетичне чуття та естетична потреба.
6. Естетичний і художній смак, його зв'язок з естетичним ідеалом.
7. Категорії естетики: прекрасне та потворне.
8. Категорії естетики: трагічне та комічне.
9. Мистецтво модерну і постмодерну: порівняльний аналіз.
10. Канон, його значення для ранніх етапів розвитку художньої культури.
11. Принцип мімезісу в мистецтві, його історичні альтернативи.
12. Історичні етапи та закономірності розвитку мистецтв.
13. Історичні закономірності розвитку мистецтва: доісторична форма.
14. Історичні закономірності розвитку мистецтва: класична парадигма.
15. Історичні закономірності розвитку мистецтва: посткласична (модерна) парадигма.
16. Принцип експресії (виразу) в мистецтві.
17. Масове мистецтво як явище культури ХХ століття.
18. Естетичний аспект феномену товарного фетишизму
19. Поняття творчості.
20. Види творчості.
21. З. Фройд про джерела художньої творчості.
22. Творча обдарованість, талант, геній.
23. Видова специфікація мистецтва: загальні принципи.
24. Види мистецтва (аналіз одного із видів за вибором студента).
25. Поняття художнього образу.
26. Структура творчого процесу.
27. Гра, фантазія та уява в естетиці.
28. Реалізм в мистецтві, його види.

Підручники (основні):
Бычков В.В. Эстетика. М., 2002.
Левчук Л., Кучерюк Д., Панченко В. Естетика. Підручник. К., 1997, 2000.
Левчук Л., Панченко В. Оніщенко О., Кучерюк Д., Естетика.К., 2005
Левчук Л., Оніщенко О. Основи естетики. К., 2000
Мовчан В. Історія і теорія етики. Дрогобич, 2003.
Некрасов А.И. Этика. Харьков, 2003.
Підручники (допоміжні):
Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности: философский анализ нравственной культуры. К., 1992.
Гилберт к, Кун Г. История эстетики. СПб, 2000.
Гусейнов А.А. Введение в этику. М., 1985.
Кривцун А. Эстетика. Учебник. М., 1998.
Левчук Л. Естетика ХХ століття. К., 1997.
Малахов В. Этика. К., 1996, 2003.
Новая философская энциклопедия в 4х томах, М., 2001
Разин А.В. Этика. М., 2004.

Вам это будет интересно!

 • ЗАПИТАННЯ: “Етика та естетика” - Інститут журналістики, 3 курс, СТАЦIОНАР
 • Інститут журналістики, 1 курс
 • Запитання до іспиту: „Естика та естетика”, 3 курс, ВСР
 • Інститут Журналістики, ЗАОЧНЕ відділення, Іспит “Етика та естетика”
 • Філософи, 1-й курс, “Історія культури”


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »