Социальные сети

Курс: “Етика та естетика” - Інститут журналістики, 3 курс, заочне відділення
Форма контролю: іспит
Перелік запитань:

Етика:
1. Моральність (звичаєвiсть) і мораль - спільне та відмінне.
2. Моральність (звичаєвiсть) як спосіб буття людини в суспільстві.
3. Норма як регулянт соціальної взаємодії.
4. Норма, закон, етичний принцип - співвідношення понять.
5. Регулятивні принципи свідомої побудови соціальних відносин людини.
6. Моральний обов’язок особистості і проблема морального вибору.
7. Альтруїзм та егоїзм.
8. Моральна свідомість, її функції і базові структурні елементи.
9. Істина, правда, хиба, брехня - дефініція та аналіз понять.
10.Закон - універсалізована норма, що має характер необхідної.
11.Етика - філософська наука, що оперує категоріями.
12.Добро і зло - центральні етичні категорії, їх модуси.
13.Дилема свободи та відповідальності в філософській думці.
14.Гетерономність принципу справедливості.
15.Актуальні проблеми сучасної етики.
16.Професійна етика журналіста.
17.Явище критичної саморефлексії в історії європейської світоглядної думки.
18.Традиційна етика: зміст поняття, його історичні альтернативи.
19.Щастя і сенс буття як етичні цінності.
20.Етичний ідеал - порівняння змісту поняття в етичних системах І. Канта та Ф. Ніцше.
21.Моральні цінності - продукт моральних відносин.
22.Новоєвропейський лібералізм та громадянське суспільство.
23.Проблема самовизначення суб‘єкта у масовому суспільстві (Е. Фромм, Х. Ортега-і-Гасет, Г. Маркузе)
24.Нігілізм як етичний напрямок.

Естетика:
1.Історичні зміни предмету естетики.
2.Естетика як наука та філософська дисципліна.
3.Загальна характеристика естетичної свідомості.
4.Естетичне чуття та естетична потреба.
5.Естетичний і художній смак, його зв’язок з естетичним ідеалом.
6.Категорії естетики: прекрасне та потворне.
7.Категорії естетики: трагічне та комічне.
8.Категорії естетики в сучасному мистецтві.
9.Поняття катарсису, його значення в класичній та некласичній естетиці.
10.Канон, його значення для ранніх етапів розвитку художньої культури.
11.Принцип мімезісу в мистецтві.
12.Історичні етапи та закономірності розвитку мистецтв
13.Історичні закономірності розвитку мистецтва: класична парадигма.
14.Історичні закономірності розвитку мистецтва: посткласична парадигма
15.Масове мистецтво як явище культури ХХ століття.
16.Естетичний аспект феномену товарного фетишизму
17.Поняття творчості. Види творчості.
18.З. Фрейд про джерела художньої творчості.
19.Творча обдарованість, талант, геній.
20.Видова специфікація мистецтва: загальні принципи.
21.Види мистецтва (аналіз одного із видів за вибором студента).
22.Поняття художнього образу.
23.Структура творчого процесу.
24.Гра, фантазія та уява в естетиці.

Підручники (основні):
Бычков В.В. Эстетика. М., 2002.
Левчук Л., Кучерюк Д., Панченко В. Естетика. Підручник. К., 1997, 2000.
Левчук Л., Панченко В. Оніщенко О., Кучерюк Д., Естетика.К., 2005
Левчук Л., Оніщенко О. Основи естетики. К., 2000
Мовчан В. Історія і теорія етики. Дрогобич, 2003.
Некрасов А.И. Этика. Харьков, 2003.
Підручники (допоміжні):
Аболина Т.Г. Исторические судьбы нравственности: философский анализ нравственной культуры. К., 1992.
Гилберт к, Кун Г. История эстетики. СПб, 2000.
Гусейнов А.А. Введение в этику. М., 1985.
Кривцун А. Эстетика. Учебник. М., 1998.
Левчук Л. Естетика ХХ століття. К., 1997.
Малахов В. Этика. К., 1996, 2003.
Новая философская энциклопедия в 4х томах, М., 2001
Разин А.В. Этика. М., 2004.

Джерела для самостійного опрацювання з курсу етики: (одне за вибором)
Е. Фромм "Втеча від свободи"
Х. Ортега-і-Гассет "Бунт масс"
Г. Маркузе "Одномірна людина", "Ерос і цивілізація"
Ж. Бодрійяр "В тіні мовчазної більшості"

Стаття для контрольної роботи з естетики: Хосе Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусстваВам это будет интересно!

 • ЗАПИТАННЯ: “Етика та естетика” - Інститут журналістики, 3 курс, СТАЦIОНАР
 • Выборы 2008
 • Проезд дорожает, вагоны ветшают
 • Інститут журналістики, 1 курс
 • Інститут журналістики, ІІІ КУРС, 2008-2009 рік навчання - білети


 • Последние новости


  Шаг 5. Выбираем фирменное наименование организации

  Если вы собираетесь регистрировать новое юридическое лицо, то перед вами неизбежно встают необходимость выбора его названия и ряд сопутствующих вопросов. Следует ли проверять выбранное наименование организации на уникальность перед подачей документов на регистрацию? Можно ли зарегистрировать компанию с таким же наименованием, как и у другой, уже существующей орган...
  Читать далее »

  Шаг 4. Выбор системы налогообложения

  Действующее налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в некоторых случаях значительно уменьшить сумму уплачиваемых налогов путем грамотного выбора режима налогообложения. Выделяют общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы, которые следует отличать от льготных режимов. При применении общего режима налогообложения налог...
  Читать далее »

  Аренда помещений

  Самым тесным образом с фактическим адресом организации связана Аренда Ею помещений, необходимых для налаживания выбранных видов деятельности. Для деятельности любой организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит сейчас очень дорого, и лишь немногие организации в состоянии приобрести помещение в собственность. В связи с этим значительная част...
  Читать далее »

  Шаг 3. Выбираем место нахождения организации

  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ, ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕСА В ГК РФ приведено понятие «место нахождения юридического лица» – так называемый юридический адрес, официально зарегистрированный в ЕГРЮЛ. Однако юридическое лицо может располагаться и по другому адресу – фактическому. В гражданском законодательстве не содержит...
  Читать далее »

  Карточка

  С образцами подписей и оттиска печати ...
  Читать далее »

  Форма

  Документа, подтверждающего наличие лицензии Приложение 26 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ...
  Читать далее »

  Уведомление

  О регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения На территории Российской Федерации Приложение 22 Свидетельство О регистрации страхователя в территориальном фонде Обязательного медицинского страхования При обязательном мед...
  Читать далее »